Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< All Topics

Can I deposit if I have a negative balance?

Có, bạn có thể gửi tiền ngay cả khi số dư của bạn âm. Tuy nhiên, bạn nên liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và yêu cầu đặt lại số dư về 0 trước khi gửi tiền.

Chúng tôi cung cấp bảo vệ số dư âm để đảm bảo rằng bạn không bị mất nhiều tiền hơn số tiền bạn có trong tài khoản của mình, ngay cả trong trường hợp thị trường biến động đột ngột hoặc chênh lệch.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.