Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< All Topics

Tôi có thể rút tiền của mình bất cứ lúc nào không?

Có, bạn có thể rút tiền của mình bất cứ lúc nào, miễn là hồ sơ của bạn được cập nhật và xác minh trước. Bạn có thể kiểm tra xem xác minh KYC ban đầu của mình đã được hoàn tất hay chưa bằng cách đăng nhập vào khu vực thành viên của bạn. Nếu bạn chưa được xác minh, vui lòng hoàn tất các bước xác minh cần thiết như được nêu trong quy trình mở tài khoản.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.