Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< All Topics

Làm cách nào để xem giá mở cửa và đóng cửa trên biểu đồ?

Để xem giá mở và đóng trên biểu đồ của bạn, bạn có thể tham khảo giá BÁN và BID. Lệnh mua được mở ở giá BÁN và đóng ở giá BÁN, trong khi lệnh bán được mở ở giá BID và đóng ở giá BÁN.

Theo mặc định, dòng BID là dòng duy nhất hiển thị trên biểu đồ.

To display the ASK line, right-click the chart and go to “Properties” -> “Show” -> “Show ASK price line”.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.